• První lesnický otevřený podílový fond

  První lesnický otevřený
  podílový fond

  DELTA Investiční společnost, a.s.
První lesnický otevřený podílový fond je díky své investiční strategii zaměřené na lesní pozemky a jejich obhospodařování zahrnující těžbu dříví a následnou obnovu lesa prvním investičním fondem svého druhu na území České republiky.
Cílem fondu je maximalizovat výnos z lesnických pozemků prostřednictvím:
 • předpokládaného růstu tržních cen lesnických pozemků v České republice,
 • výrazného zlepšení obvykle neefektivního hospodaření na lesnických pozemcích se zachováním jejich krajinotvorné funkce,
 • využití jednotné obchodní strategie při obchodování s dřívím.
 • Background Image
  Typ investora

  Kvalifikovaný investor

  Celková emise

  150 000 000 Kč

  Očekávaný výnos fondu

  8% p.a. pro podílníky po zdanění, výnosy budou reinvestovány

  Minimální doporučený investiční horizont

  3 - 5 let

  Minimální investice klienta

  3 500 000 Kč (eq. 125 000 EUR)

  Vstupní poplatek

  2%, maximálně 125 000 Kč

  Výstupní poplatek

  0% po 3 letech od vydání podílových listů

  Období úpisu

  od 01.05.2015

Hospodářský výsledek vlastníků lesa (bez příspěvku na hospodaření v lesích) v Kč/ha

Tabulka znázorňuje vzrůstající ziskovost lesů. Podstatnými vlivy na dosaženou ziskovost z podnikání v lesnictví oproti předchozím obdobím byl příznivý nárůst cen za prodej prakticky všech sortimentů surového dříví.

Vývoj cen dřeva za období 1989 až 2013 v Kč za kubík
Background Image

O nás

 • DELTA IS

  Obhospodařovatelem majetku Prvního lesnického otevřeného podílového fondu a zároveň jeho zakladatelem je společnost DELTA Investiční společnost, a.s.

  DELTA Investiční společnost, a.s. se zabývá zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech se zajištěním kompletních služeb jako je např. vedení účetnictví, daňové poradenství, interní auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.

  DELTA Investiční společnost, a.s. získala oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014.

  www.deltais.cz »

 • NAŠE ČINNOST

  Les byl, je a bude součástí našeho životního prostředí. Česká republika se v tomto ohledu může chlubit stabilním a poměrně velikým podílem lesní půdy – 33,6 % (r. 2013) tj. cca 7, 9 mil. ha lesní půdy (r. 2013, zdroj ČUZK - Český úřad zemědělský a katastrální).

  Investice do lesa je investicí do poměrně stabilního a bezpečného prostředí, oproti jiným investicím např. na finančních trzích. Zároveň lze očekávat, že cena produkce lesních půd výrazně nepoklesne, ale naopak s oživením ekonomiky bude nadále mírně růst.

  Rozhodujícími faktory při posouzení investice do lesnických pozemků je nejen vývoj hodnoty půdy v čase, ale i druhová skladba a věková struktura porostu, infrastruktura pro hospodaření na jednotlivých územích, umístění investice vzhledem k blízkosti dřevozpracujících závodů a budoucí zisk generovaný těžební činností se zohledněním veškerých zákonných omezení rozsahu těžebních prací, nákladů na následné zalesnění a správu lesa atd.

  DELTA Investiční společnost čerpá při obhospodařování fondu dlouholeté zkušenosti managementu společnosti získané v dřevařském průmyslu a s důrazem na citlivou obnovu lesa a zachování našeho přírodního bohatství využívá ve prospěch investorů toto jedinečné know-how.

  Je kladen mimořádný důraz na dodržování povinností stanovených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, a souvisejícími právními předpisy, a to zejména zalesnění a zajištění holin a zajištění následné péče tak, aby majetek fondu byl co nejefektivněji obhospodařován a i v budoucnu přinesl co možná nejlepší ekonomický efekt při plnění veškerých ostatních (mimoprodukčních) funkcí lesa (rekreační, krajinotvorná apod.).

 • NAŠE ZKUŠENOSTI

  Zkušenosti managementu společnosti DELTA Investiční společnost, a.s. z dřevařského a lesnického průmyslu:

  Michael Broda

  Michael působil jako finanční ředitel a statutární zástupce ve dřevařském a lesnickém holdingu CE WOOD a.s. s obratem 9 mld. Kč a více než pěti tisíci zaměstnanci. Podílel se na řízení provozu, zabezpečení ekonomické stability a růstu společnosti, tvorbě plánů a rozpočtů a hodnocení rizikovosti projektů.

  Michal Slovák

  Michal je absolventem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor lesní inženýrství a má více než 10 let zkušeností na vedoucích pozicích v dřevařských a lesnických společnostech jako např. CE WOOD a.s., Wotan, a.s. a dalších, a to na českém a ruském trhu.

Background Image

Informace pro investory

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství v České republice v roce 2013

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013 poskytuje v obvyklé struktuře údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se dozvíte i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních dokumentech v lesním hospodářství.

PDF ke stažení zde

První lesnický otevřený podílový fond

Propagační upoutávka

PDF ke stažení zde

Background Image

Kontakt

Domluvte si s námi schůzku na telefonním čísle +420 222 524 310 nebo využijte náš kontaktní formulář a my vás budeme neprodleně kontaktovat.

První lesnický otevřený podílový fond
DELTA Investiční společnost, a.s.

Obhospodařovatel:

DELTA Investiční společnost, a.s.

Americká 340/31

120 00 Praha 2

IČ: 032 32 051

DIČ: CZ03232051

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

Telefon: +420 222 524 310

Email: info@deltais.cz